Alba e tramonto lunare Tanzania

Città Alba lunare Tramonto lunare Alba lunare
Arusha 10:20 22:50 -
Babati 10:22 22:55 -
Bagamoyo 10:07 22:44 -
Bariadi 10:32 23:00 -
Bashanet 10:24 22:56 -
Basotu 10:25 22:58 -
Biharamulo 10:43 23:11 -
Bugarama 10:46 23:15 -
Bugene 10:45 23:11 -
Bukene 10:34 23:07 -
Bukoba 10:42 23:08 -
Bukonyo 10:37 23:04 -
Bunda 10:33 23:00 -
Bungu 10:04 22:45 -
Buseresere 10:40 23:10 -
Butiama 10:33 22:59 -
Chake Chake 10:05 22:39 -
Chala 10:36 23:18 -
Chalinze 10:09 22:47 -
Chanika 10:11 22:47 -
Chato 10:41 23:09 -
Chimala 10:23 23:08 -
Chiungutwa 10:00 22:50 -
Dar es Salaam 10:04 22:43 -
Dareda 10:23 22:56 -
Dodoma 10:20 22:57 -
Dongobesh 10:24 22:56 -
Dunda 10:23 23:06 -
Endasak 10:23 22:56 -
Galappo 10:22 22:54 -