Alba e tramonto lunare Tanzania

Città Alba lunare Tramonto lunare Alba lunare
Arusha - 01:01 13:40
Babati - 01:04 13:45
Bagamoyo - 00:48 13:35
Bariadi - 01:13 13:50
Bashanet - 01:05 13:47
Basotu - 01:06 13:48
Biharamulo - 01:24 14:01
Bugarama - 01:27 14:05
Bugene - 01:27 14:00
Bukene - 01:16 13:57
Bukoba - 01:24 13:57
Bukonyo - 01:19 13:54
Bunda - 01:15 13:50
Bungu - 00:45 13:36
Buseresere - 01:22 13:59
Butiama - 01:15 13:49
Chake Chake - 00:45 13:30
Chala - 01:18 14:08
Chalinze - 00:50 13:38
Chanika - 00:53 13:38
Chato - 01:23 13:59
Chimala - 01:05 13:59
Chiungutwa - 00:41 13:41
Dar es Salaam - 00:45 13:34
Dareda - 01:05 13:46
Dodoma - 01:01 13:48
Dongobesh - 01:05 13:47
Dunda - 01:05 13:57
Endasak - 01:04 13:46
Galappo - 01:03 13:45