Alba e tramonto lunare Tanzania

Città Alba lunare Tramonto lunare Alba lunare
Arusha 10:47 23:18 -
Babati 10:49 23:23 -
Bagamoyo 10:33 23:13 -
Bariadi 10:59 23:28 -
Bashanet 10:51 23:24 -
Basotu 10:52 23:26 -
Biharamulo 11:10 23:39 -
Bugarama 11:13 23:43 -
Bugene 11:12 23:39 -
Bukene 11:01 23:35 -
Bukoba 11:10 23:36 -
Bukonyo 11:04 23:32 -
Bunda 11:00 23:28 -
Bungu 10:31 23:13 -
Buseresere 11:07 23:37 -
Butiama 11:00 23:27 -
Chake Chake 10:31 23:07 -
Chala 11:04 23:46 -
Chalinze 10:35 23:15 -
Chanika 10:38 23:15 -
Chato 11:08 23:37 -
Chimala 10:50 23:36 -
Chiungutwa 10:27 23:18 -
Dar es Salaam 10:31 23:11 -
Dareda 10:50 23:24 -
Dodoma 10:47 23:25 -
Dongobesh 10:51 23:24 -
Dunda 10:50 23:34 -
Endasak 10:50 23:24 -
Galappo 10:49 23:22 -