Alba e tramonto lunare Tanzania

Città Alba lunare Tramonto lunare Alba lunare
Arusha - 02:50 15:06
Babati - 02:55 15:08
Bagamoyo - 02:46 14:52
Bariadi - 03:01 15:18
Bashanet - 02:57 15:10
Basotu - 02:58 15:11
Biharamulo - 03:12 15:29
Bugarama - 03:15 15:32
Bugene - 03:11 15:31
Bukene - 03:07 15:20
Bukoba - 03:08 15:29
Bukonyo - 03:04 15:23
Bunda - 03:00 15:19
Bungu - 02:47 14:49
Buseresere - 03:10 15:26
Butiama - 02:59 15:19
Chake Chake - 02:40 14:50
Chala - 03:19 15:22
Chalinze - 02:48 14:54
Chanika - 02:48 14:57
Chato - 03:10 15:27
Chimala - 03:10 15:09
Chiungutwa - 02:52 14:45
Dar es Salaam - 02:45 14:50
Dareda - 02:56 15:09
Dodoma - 02:58 15:05
Dongobesh - 02:57 15:10
Dunda - 03:08 15:09
Endasak - 02:57 15:09
Galappo - 02:55 15:08